સંપર્ક

શ્રી ઈ. મો. જીનવાળા કેળવણી મંડળ સંચાલિત

શ્રીમતી લીલાબા ડાહ્યાભાઈ વજેરામ
કન્યા વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ

captcha